Υπολογισμός Κάθαρσης Κρεατινίνης (Cockcroft-Gault equation)
Κάθαρσης Κρεατινίνης=
0 mL/min