Χάσμα Ανιόντων (Anio Gap)
Χάσμα Ανιόντων =
0 meq/L