10 βασικά σημεία στη θεραπεία με τα νέα αντιπηκτικά από το στόμα, σε άτομα με μη-βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή

9/5/2013
Τα ακόλουθα είναι 10 βασικά σημεία που πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους οι ιατροί κατά τη χρήση των dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto) και apixaban (Eliquis), των νέων από του στόματος αντιπηκτικών (New Oral Anticoagulants- NOACs) σε ασθενείς με μη-βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή, σύμφωνα με τον οδηγό που δημοσιεύτηκε από την European Heart Rhythm Association (EHRA) τον Απρίλιο 2013, στο European Heart Journal.

1. Η νεφρική λειτουργία πρέπει να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, διότι όλοι οι NOACs απαιτούν μειώσεις της δόσης ανάλογα με τη νεφρική λειτουργία.

2. Ο χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης παρέχει ένα ποιοτικό (αλλά όχι ποσοτικό) δείκτη της δράσης του dabigatran, ένας άμεσο αναστολέα της θρομβίνης.

3. Ο χρόνος προθρομβίνης παρέχει μία ποιοτική ένδειξη της δράσης του rivaroxaban και apixaban, αναστολείς του παράγοντα Χα.

4. Δεν είναι διαθέσιμες ποσοτικές εργαστηριακές δοκιμές για τον προσδιορισμό του βαθμού της αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που λαμβάνουν NOACs.

5. Το rivaroxaban πρέπει να λαμβάνεται μαζί με τροφή, ενώ τα άλλα NOACs μπορεί να ληφθούν με ή χωρίς τροφή.

6. Η δοσολογία του dabigatran πρέπει να μειωθεί σε 75 mg δύο φορές ημερησίως σε ασθενείς που λαμβάνουν δρονεδαρόνη, κετοκοναζόλη ή ιτρακοναζόλη.

7. Η θεραπεία με NOAC αντενδείκνυται ή δεν συνιστάται σε ασθενείς που λαμβάνουν ritonavir, ριφαμπικίνη ή φαινυτοΐνη.

8. Επειδή οι αντιπηκτικές επιδράσεις των NOACs εξασθενούν ταχέως σε 12-24 ώρες μετά από μια δόση, η βαρφαρίνη μπορεί να είναι προτιμότερη από ένα NOAC σε ασθενείς στους οποίους είναι ύποπτη και πιθανή η χαμηλή συμμόρφωση τους.

9. Αν η άριστη συμμόρφωση στη λήψη ενός NOAC , πού ορίζεται για ≥ 3 εβδομάδες πριν από την διαθωρακική ηλεκτρική ανάταξη, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, τότε θα πρέπει να γίνεται διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα για να αποκλειστεί η ύπαρξη θρόμβου.

10. Σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, οι NOACs θα πρέπει να διακόπτονται για ≥ 24 ώρες πριν από μια εκλεκτική χειρουργική διαδικασία που σχετίζεται με ένα μικρό κίνδυνο αιμορραγίας, και για ≥ 48 ώρες πριν από χειρουργικές επεμβάσεις που σχετίζονται με σημαντικό κίνδυνο αιμορραγίας.

Πηγή
EHRA Practical Guide on the Use of New Oral Anticoagulants in Patients With Non-Valvular Atrial Fibrillation: Executive Summary
Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M, et al.
Eur Heart J 2013;Apr 26: