Νεότερα δεδομένα  για τη συσχέτιση της κολπικής μαρμαρυγής με τον κίνδυνο άνοιας

24/3/2013
Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο τεύχος της 5ης Μαρτίου του Annals of Internal Medicine φάνηκε ότι η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) συνδέεται σημαντικά με τη γνωστική εξασθένηση και την άνοια, ανεξάρτητα από το ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου.
Η μελέτη αυτή (η πρώτη για να συλλέξει και να παρουσιάσει ξεχωριστά στοιχεία για την άνοια και τη γνωστική δυσλειτουργία), παρέχει τα πιο ολοκληρωμένα μέχρι σήμερα στοιχεία από τις πιθανές συνέπειες της κολπικής μαρμαρυγής στη γνωστική λειτουργία, αλλά τονίζει ταυτόχρονα ότι υπάρχουν επίσης "κρίσιμα κενά" στην κατανόηση του μηχανισμού στον οποίο στηρίζεται η συσχέτιση αυτή.
Οι ερευνητές έψαξαν 5 μεγάλες βάσεις δεδομένων - MEDLINE, PsycINFO, Cochrane Library, CINAHL, EMBASE και - καθώς και λίστες αναφοράς, χωρίς περιορισμούς στη γλώσσα, για τις μελέτες που ανέφεραν για συσχέτιση μεταξύ ΚΜ και γνωστική εξασθένηση ή άνοιας.
Η ανάλυση περιέλαβε 21 μελέτες που εκπροσωπούν διαφορετικές γεωγραφικά περιοχές, όπως η Ασία, η Βόρεια και Νότια Αμερική, Ευρώπη και η Αυστραλία. Δεκατέσσερις μελέτες ανέφεραν τη συσχέτιση μεταξύ AF και της γνωστικής εξασθένησης ή άνοιας σε ασθενείς με ή χωρίς ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου, και 7 μελέτες εξέτασαν τη σχέση της κολπικής μαρμαρυγής με την γνωστική εξασθένηση ή άνοια μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.
Σε μία συνδυασμένη ανάλυση των 14 μελετών που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ ΚΜ και άνοιας ή γνωστικής εξασθένισης, 9 εκ των οποίων ήταν προοπτικές, η ΚΜ συσχετίστηκε σημαντικά με τον κίνδυνο για γνωστική εξασθένηση (relative risk [RR], 1.40; 95% confidence interval [CI], 1.19 - 1.64).
Υπήρξε ωστόσο σημαντική ετερογένεια, πιθανώς λόγω διακύμανσης στα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ασθενών. Όταν η ανάλυση περιορίστηκε σε αποτελέσματα σχετικά με την άνοια, ή οποία διαγιγνώσκεται με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό, τι γνωστική εξασθένηση, η ετερογένεια είχε εξαλειφθεί, αλλά η συσχέτιση δεν άλλαξε ουσιαστικά (RR, 1.38; 95% CI, 1.22 - 1.56).
Ο περιορισμός της ανάλυσης σε μελέτες που χρησιμοποιούν το Mini-Mental State Examination, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο ανίχνευσης για τη γνωστική εξασθένηση, επίσης δεν άλλαξε σημαντικά τα αποτελέσματα.
Στις 7 μελέτες αναφέρουν γνωστική εξασθένηση ή άνοια μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, η ΚΜ συνδέθηκε με περισσότερο από 2-φορές αυξημένο κίνδυνο (RR, 2.70; 95% CI, 1.82 - 4.00).
Για την αξιολόγηση της σύνδεσης ανεξάρτητα από το ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου, οι ερευνητές έκαναν μια μετα-ανάλυση των μελετών που είτε αποκλείονται οι ασθενείς με ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή προσαρμογή για εγκεφαλικό επεισόδιο στην πολυπαραγοντική ανάλυση. Για την ανάλυση αυτή, ο σχετικός κίνδυνος (RR) ήταν 1,34 (95% CI, 1,13 έως 1,58).
Τα αποτελέσματα της μελέτης τονίζουν την ανάγκη για νέες, καλά σχεδιασμένες μακροχρόνιες μελέτες με την καλύτερη προσαρμογή για πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν και με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της άνοιας. Επίσης χρειάζονται κλινικές δοκιμές για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για γνωστική δυσλειτουργία σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.

Πηγή
http://annals.org/article.aspx?articleid=1656413