Η μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης ισχυρός προγνωστικός παράγοντας καρδιαγγειακών συμβαμάτων

9/4/2010

Νέα ανάλυση των δεδομένων της μελέτης ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Blood Pressure Lowering Arm), ανέδειξε την υψηλή διακύμανση της συστολικής αρτηριακής πίεσης ως σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για τα καρδιαγγειακά συμβάματα (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και στεφανιαία σύνδρομα).Η παρουσίαση των συμπερασμάτων έγινε στην Ατλάντα των ΗΠΑ, στα πλαίσια του American COllege of Cardiology Annual Scientific Session (14-16 Μαρτίου 2010).

Η μελέτη ASCOT-BPLA επιχείρησε να συγκρίνει τις καρδιαγγειακές επιδράσεις από την χρήση αμλοδιπίνης έναντι της ατενολόλης σε 19257 άτομα με αρτηριακή υπέρταση. Η μελέτη διεξήχθη κατά το διάστημα από το 1997 έως το έτος 2005, οπότε και διεκόπη καθώς ο ανταγωνιστής ασβεστίου επέδειξε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα στην μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων έναντι του β-αποκλειστή. Ωστόσο, η διαφορά στην καρδιαγγειακή ωφέλεια των δύο φαρμάκων δεν ήταν δυνατό να εξηγηθεί μέσω της μείωσης της μέσης αρτηριακής πίεσης. Η ελάττωση της μέσης αρτηριακής πίεσης φάνηκε νς έχει μικρή επίδραση στη μείωση των εγκεφαλικών επεισοδίων και καμία επίδραση στα στεφανιαία σύνδρομα.

Η διαπίστωση αυτή οδήγησε τους ερευνητές της ASCOT-BPLA σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων της μελέτης. Η ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι η μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης από επίσκεψη σε επίσκεψη στο ιατρείο, ήταν ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για όλα τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Η μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης εντός της ίδιας επίσκεψης στο ιατρείο ή στις 24ωρες περιπατητικές καταγραφές ήταν επίσης σημαντικός προγνωστικός παράγοντας, αλλά λιγότερο ισχυρός έναντι αυτής από επίεσκεψη σε επίσκεψη.

Η αμλοδιπίνη εμφάνισε μεγαλύτερη ελάττωση της μεταβλητότητας της αρτηριακής πίεσης έναντι της ατενολόλης και σύμφωνα με τους ερευνητές το στοιχείο αυτό εξηγεί ικανοποιητικά την πιο ευνοϊκή απόδοση του ανταγωνιστή ασβεστίου στην μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων έναντι του β-αποκλειστή.

Παρουσίαση μελέτης ASCOT-BPLA