ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ)

Προεγχειρητική καρδιολογική εκτίμηση (για μη καρδιολογικό χειρουργείο)
ACC/AHA (2009)

ESC (2009)