ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ST

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς ανάσπαση του τμήματος ST
ACC/AHA (2007)
ESC (2011)